10551082 592916567478740 906327947872204717 n

ทั้ง ADB และ World Bank ประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจ สปป.ลาวปี 2558 ลดลงจากปี 2557 โดย ADB (ร้อยละ 7.0) World Bank (ร้อยละ 6.4) 

 

การลงทุนด้านพลังงานยังขยายตัวดี โดยมีการก่อสร้างโรงงานกลั่นน้ามันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ทั้งการก่อสร้างท่อส่งน้ามันจากเวียดนามอีกด้วย ด้านโรงไฟฟ้าเตรียมเปิดดำเนินการในปี 2558 อีก 8 แห่ง ทำให้รัฐบาลไทย-สปป.ลาวตั้งเป้าการขยายภาคการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0-20.0 ภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558-2560)

สำหรับการลงทุนจากไทยมีกลุ่มบิ๊กซี เตรียมเปิดสาขาใน 4 แขวงหลัก โดย เปิดสาขาแรกที่นครหลวงเวียงจันทน์ 

คณะผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพัฒนาเอเชียประจำ สปป. ลาว คาดว่าเศรษฐกิจของลาวในปี 2558 จะขยายตัวราวร้อยละ 7.0 ซึ่งลดลงจากปีก่อน (ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.4) และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 7.3 ในปี 2559 เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ที่จะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีภาคพลังงานและภาคบริการที่จะช่วยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเห็นได้จาก โครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ในขณะที่ World Bank คาดว่าในปี 2558 นี้ เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวเพียงร้อยละ 6.4 ลดลงจากปีก่อน (ที่ขยายตัวร้อยละ 7.5) เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงมีความเปราะบาง และการผลิตสินแร่จะอยู่ในระดับเท่าเดิม อีกทั้งมีความพยายามที่จะลดการขาดดุล
งบประมาณลงอีกด้วย
(ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 21 เมษายน 2558 และ Lao Economic Monitor, April 2015) 
สปป. ลาว เปิดโครงการก่อสร้าง โรงกลั่นน้ามันเชื้อเพลิงส้าเร็จรูป กำลังการผลิต 8 แสนตันต่อปี ซึ่ง คาดว่า จะช่วยลดการน้าเข้าน้ามันจากต่างประเทศได้ร้อยละ 60.0
- บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลาว-จีน ต่งแยน จากัด (The Lao-China Dongyan Petrochemical Co., Ltd : LCPC) ทำพิธีเปิดโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ามันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป กำลังการผลิต 8 แสนตันต่อปี ที่เขตพัฒนาไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน ใช้ทุนก่อสร้างราว 179 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณ 1,456 พันล้านกีบ คาดว่าจะเริ่มทดลอง
ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 สาหรับ LCPC เป็นบริษัทร่วมทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัทอุตสาหกรรมต่งแยนยูนนาน จากัด รัฐวิสาหกิจน้ามันเชื้อไฟลาว และ บริษัทร่วมมือลาว-จีน จากัด ในสัดส่วนการลงทุน 75:20:5 
    ปัจจุบัน สปป. ลาว นาเข้าน้ามันเชื้อเพลิงประมาณ 1.3 พันล้านลิตรต่อปี คาดว่าหลังจากโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้เริ่มดำเนินการแล้ว จะสามารถลดการนาเข้าลงได้ประมาณร้อยละ 60.0 และ นอกจากนี้ สปป. ลาวยังมีแผนสร้างระบบท่อส่งน้ามัน แก๊ส และคลังเก็บน้ามัน โดยจะสร้างท่อส่ง น้ำมันความยาวประมาณ 290 กม. ต่อตรงจากท่าเรือเวียดนามข้ามแดนไปยังแขวงคาม่วน อีกด้วย
(ที่มา : www.vientianetimes.org.la ,9 เมษายน 2558 และ ASTV ผู้จัดการรายวัน,15 มกราคม 2558)
 
โรงไฟฟ้าใน สปป. ลาวเตรียมเปิดด้าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2558 จ้านวน 8 โครงการ
- กระทรวงพลังงาน และเหมืองแร่ สปป.ลาว รายงานว่า ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจานวน 8 โรง ที่กาลังก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2558 โดยมีกาลังการผลิตรวมกันมากกว่า 2,000 MW ซึ่งในจานวนนี้มี 6 แห่ง ที่ดาเนินการโดยเอกชน (Independent power producers: IPPs) และอีก 2 แห่งได้รับทุนสนับสนุนจากวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
   นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าอีก 26 โครงการ ที่กาลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 โดยมีกาลังการผลิต
ประมาณ 6,112 MW
(ที่มา : Market Update for ASEAN+3, 20 เมษายน 2558)
 
ไทย-ลาว ตั้งเป้าขยายการค้าเป็น 8.16 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ภายใน 3 ปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อย  ละ 15-20
 
พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยและลาว พร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือการค้าชายแดน โดยตั้งเป้าขยายการค้าให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 โดยใน
ปี 2557 มูลค่าการค้าไทย-ลาว 5.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จะเพิ่มขึ้นเป็น 8.16 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ภายใน 3 ปี (2558-2560) โดยกลุ่มสินค้าและบริการที่มีศักยภาพได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก โลจิสติกส์ บริการสุขภาพ การศึกษา และการท่องเที่ยว
 
 

 

powered by social2s

สาวสวยน่ารัก สปป.ลาว

มาสด้าปากเซ
เรียน autocad ที่ลาว
รับทำแฟนเพจลาว
ทัวร์ลาว นำเที่ยวลาว รถตู้ไปลาว

Go to top